Gaminuniverse fto Gaminuniverse Gaminuniverse

Science & Technology NEws

Full S&T News

Science Event Update

Full Event Update

OSTC Announcement

Full OSTC Announcement
ข่าววันที่ 1 มิถุนายน 2554

 

Science & Technology News Jan 2011

S&T News June. 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบนํ้าแข็งแห้งบนดาวอังคาร


นักวิทยาศาสตร์ค้นพบแอ่งนํ้าแข็ง แห้งบริเวณขั้วโลกใต้ของดาวอังคาร ซึ่ง สามารถพิสูจน์ได้ว่าเคย
มีนํ้าบนดาวอังคารมา ก่อน จากหลักฐานการค้นพบดังกล่าวสัณ- นิษฐานได้ว่าครั้งหนึ่ง บนดาวอังคาร
เคยมีชั้น บรรยากาศที่ประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนได- ออกไซด์ในปริมาณมากพอที่จะป้องกันไม่ให้
นํ้าในสภาวะของเหลวที่บนพื้นผิวดาวอังคาร เกิดการระเหย แต่ก็ไม่อาจยืนยันได้ว่า เคยมี สิ่งมีชีวิต
อาศัยอยู่บนดาวอังคาร เนื่องจากการ ปกคลุมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวน มากในชั้น
บรรยากาศ ทำให้อุณหภูมิของดาว อังคารหนาวเย็นตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

จากการศึกษาด้วยเรดาร์ของโครงการยานอวกาศเอ็มอาร์โอ (MRO: Mars Reconnaissance Orbiter)
ขององค์กรนาซ่า ได้ค้นพบแอ่งนํ้าแข็งแห้งที่มีปริมาตร 10,000 ลูกบาศก์กิโลเมตร (km3) ซึ่งมีมากพอ
ที่จะใช้ใส่ของประดับตกแต่งในวันฮัลโลวีน (Halloween) สำหรับทุกๆ บ้านในประเทศสหรัฐอเมริกาถึง
20 ล้านปี


นํ้าแข็งแห้ง คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานะของแข็ง ซึ่งสามารถนำมาใช้ทำความเย็น
แทนนํ้าแข็งได้ หากนํ้าแข็งแห้ง ที่พบในดาวอังคารระเหิดกลายเป็นไอทั้งหมด ก็อาจจะเพิ่มปริมาณ
ชั้นบรรยากาศของดาวอังคารได้ถึงสองเท่า และเพิ่มแรงดันทั่ว ทั้งดวงดาวจนสามารถกักเก็บนํ้า
ในสภาวะของเหลวได้ในที่สุด ก่อนหน้านี้ นักวิทยาศาสตร์เคยค้นพบแอ่งนํ้าแข็งแห้งขนาดเล็ก
ประมาณ 100 ลูกบาศก์กิโลเมตร ใกล้กับบริเวณขั้วโลกใต้ของดาวอังคารเช่นเดียวกัน


ปัจจุบัน ดาวอังคารมีปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในชั้นบรรยากาศเพียงเล็กน้อย
นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มคาดว่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บางส่วนได้ระเหยออกไปสู่อวกาศ
หรืออยู่ในรูปของเกลือหิน (Carbonate) ในสภาวะของแข็งในบริเวณขั้วโลก ของดาวอังคาร
อีกทั้งยังพบว่า วัฏจักรของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนดาวอังคารเกิดจากการเอียงของแกนโลก
ทำให้เกิด การหมุนเวียนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากพื้นผิวขั้วโลกกับชั้นบรรยากาศ
แกนโลกของดาวสีแดง (Red Planet) หรือดาวอังคาร นั้นเอียงประมาณ 25 องศา
ใกล้เคียงกับการเอียงของแกนโลกบนโลก แต่ดาวอังคารไม่มีดวงจันทร์โคจรที่มีขนาดใหญ่เพียงพอ
ที่จะรักษาสมดุลแกนโลก ทำให้องศาของความเอียงของแกนโลกไม่เสถียรตั้งแต่ 10 – 40 องศา
เมื่อมีองศาการเอียงจำนวนมาก

 

บริเวณขั้วโลกของดาวอังคารจะดูดซับรังสีจากดวงอาทิตย์ในปริมาณมาก ทำให้เกิดการระเหิด
ของนํ้าแข็งแห้งเกิดเป็นก๊าซคาร์บอนได- ออกไซด์ลอยสู่ชั้นบรรยากาศ ในทางกลับกันหากมีองศา
การเอียงของแกนโลกน้อย บริเวณขั้วโลกจะดูดซับรังสีจากดวงอาทิตย์ได้ น้อยลง ทำให้ชั้น
บรรยากาศถูกทำลาย นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า หากเราสามารถเพิ่มบริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในชั้นบรรยากาศ ของดาวอังคารเป็นสองเท่า ก็มีความเป็นไปได้สูงที่นํ้าจะไม่ระเหยกลายเป็นไอ
และสามารถเก็บกักนํ้าในสภาวะของเหลวในดาวอังคาร ได้เช่นเดียวกับโลก ที่มีความดันบรรยากาศ
สูงกว่าดาวอังคารถึงร้อยละ 80 เพื่อเก็บรักษานํ้าในสภาวะของเหลว


ถึงแม้ว่า นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายถึงการหายไปของสารประกอบคาร์บอเนตจากหิน
บนดาวอังคาร เพื่อกลาย เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ก็ตามมนุษย์ก็ยังคงมีความพยายาม
แสวงหาดาวเคราะห์อื่นๆ ที่สามารถอยู่อาศัยได้นอกจากโลก

ที่มาและภาพประกอบ: Scientific American และ ScienceNews, April 21, 2011