Home  |  Webboard  |  Gallery  |  About Us  |  Contact Us 
   

welcome to OSTC websiteAre you looking for something?

Audience: Free web hit counter

 

 

 

การลงทุนด้านเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ของประเทศสหรัฐฯ

               ในปัจจุบัน เรายังต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโต รวมถึงสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ประเทศ รวมถึงพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวอเมริกัน ดังนั้น รัฐบาลประเทศสหรัฐฯ ได้จัดสรรงบประมาณปี 2010 สำหรับการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

  1. Broadband Technology  คณะบริหารประธานาธิบดีโอบามาได้ทุ่มงบประมาณมหาศาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี Broadband  จำนวน 7.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้แก่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ และกระทรวงพาณิชย์
  2. Health Information Technology (IT) รัฐบาลสหรัฐฯ ได้จัดสรรงบประมาณกว่า 19 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมด้าน Health IT ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ตลอดจนระบบการจัดการประกันสุขภาพที่ทันสมัย โดยในปี 2010 รัฐบาลสหรัฐฯ จัดสรรงบประมาณจำนวน 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และจำนวนที่เหลืออีกจำนวน 17 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อโครงการดังกล่าว และจะเป็นงบประมาณตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นไป สำหรับการสนับสนุนทางการแพทย์ และโรงพยาบาลที่ร่วมในโครงการ Medicare เพื่อบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  3. Education Technology รัฐบาลสหรัฐฯ ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีการศึกษา และห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย รวมถึงส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในห้องเรียน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการทุ่มงบประมาณด้านเทคโนโลยีการศึกษา ที่ได้จัดสรรไว้จำนวน 650 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีการศึกษา 2010-2011 และยังเพิ่มงบประมาณสำหรับปี 2010 อีกจำนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
  4. Clean Energy Technology ประเทศสหรัฐฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถผลิตพลังงาน ใช้พลังงาน และประหยัดพลังงาน รัฐบาลสหรัฐฯ ยังให้การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจระบบพลังงานสะอาด (Clean Energy Economy) สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ได้อนุมัติงบประมาณจำนวนกว่า 31 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับปีงบประมาณ 2009 และจัดสรรงบประมาณจำนวน 3.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับปี 2010 ในการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน โดยเน้นเทคโนโลยีพลังงานสะอาด
  5. Federal Information Technology (IT) รัฐบาลสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี IT ที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงานรัฐบาล ดังนั้น รัฐบาลสหรัฐฯ จึงทุ่มงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการจำนวน 75.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยในปี 2010 ได้เพิ่มงบประมาณขึ้น 5.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (จากปี 2009) หรือร้อยละ 7.2 งบประมาณจำนวนนี้มุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในหน่วยงานรัฐบาล สร้างความร่วมมือ และการจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. Next-Generation Manufacturing Technologies ในปีงบประมาณ 2010 รัฐบาลประเทศสหรัฐฯได้จัดสรรงบประมาณสำหรับหน่วยงาน National Institute of Standards and Technology (NIST) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรม โดยจัดสรรให้โครงการ the Holling Manufacturing Extension Partnership (MEP) จำนวน 125 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากปี 2009 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มงบประมาณเป็นสองเท่าให้แก่ MEP ระหว่างปี 2008 ถึง 2015 นอกจากนี้ ยังจัดสรรให้กับ Technology Innovation Program (TIP) จำนวน 70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และจัดสรรให้กับหน่วยงาน Economic Innovation Program (TIP) จำนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของกลุ่มในพื้นที่ต่างๆ จำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และสนับสนุนเครือข่ายทางธุรกิจ จำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 

ที่มา: http://www.ostp.gov

 

 

 

 

 

 

 

 
All rights reserved. ©1994-2006 by Office of Science and Technology Home   |  Webboard   |  Gallery   |   About Us   |   Contact Us
1024 Wisconsin Ave. N.W., Washington DC 20007  
Tel. (202) 944-5200 Fax. (202) 944-5203
 
 
 

HOT COMING!!!

Thai Professionals Conference 2010: Green Thailand, The Miracle Grand hotel, Bangkok, Thailand
on July 5 – 7, 2010


Workshop on Trends, Technologies and Collaborative Opportunities in Cloud and High Performance Computing